Χαρτογράφηση των προσόψεων κτιρίων στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας

Τίτλος: Χαρτογράφηση των προσόψεων κτιρίων στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας, Κύπρος και τη δημιουργία ενός Πληροφοριακού Συστήματος Συντήρησης

Φορέας Χρηματοδότησης:Δήμος Λευκωσίας, Κύπρος
Στόχος:

Το πεδίο εφαρμογής αυτού του προγράμματος ήταν η δημιουργία 2D σχεδίων και διορθωμένων εικόνων των προσόψεων σε πολιτιστικά κτίρια. Πραγματοποιήθηκε μια έρευνα της ευρύτερης περιοχής και των κτιρίων για την παραγωγή των τοπικών χαρτών. Το έργο καλύπτει μια περιοχή με περίπου 488 διαφορετικά κτίρια.

Για τη δημιουργία μοντέλων της πρόσοψης χρησιμοποιήθηκε τοπογραφία και φωτογραμμετρία και για κάθε πρόσοψη κτιρίου μετρήθηκαν μια σειρά από σημεία ελέγχου και σημεία ενδιαφέροντος (μπαλκόνια, αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες, και στέγες). Για κάθε πρόσοψη παρήχθησαν μια ή περισσότερες εικόνες, ανάλογα με τον αριθμό των επιπέδων που κυριαρχούν σε κάθε πρόσοψη.Οι ανηγμένες εικόνες χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργια σχεδίων προσόψεων, τα οποία συμπληρώθηκαν με τις μετρήσεις αποτύπωσης. Επιπλέον, οι προσόψεις είχαν γεωαναφορά, για να παράγουν λεπτομερείς προσόψεις κτιρίων κατά μήκος του δρόμου.

  • Δημιουργία 2D σχεδίων προσόψεων κτιρίων
  • Μεγάλος όγκος δεδομένων
  • Χρονικός περιορισμός έργου
  • Επίπεδες προσόψεις κτιρίων
  • Επαρκής ακρίβεια για τις ανάγκες του έργου
  • Γρήγορος χρόνος επεξεργασίας
  • Γρήγορη συλλογή δεδομένων