Μελέτη των μεταβολών της γης στην ΕΓΝΑΤΙΑ Οδό

Τίτλος: Μελέτη των μεταβολών της γης στην ΕΓΝΑΤΙΑ Οδό

Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

Στόχος: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει σε πιλοτικό στάδιο τις αλλαγές κάλυψης γης που συμβαίνουν σε επιλεγμένες περιοχές υπό την άμεση επιρροή του αυτοκινητοδρόμου της «Εγνατίας». Αυτό επιτυγχάνεται με την εκτίμηση των δύο ειδικών δεικτών επιπτώσεων.

Ο πρώτος δείκτης παρακολουθεί την πίεση για αλλαγές της χρήσης γης που έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 1998-2007, με υπολογισμό: το ρυθμό μεταβολής της γεωργικής γης (καλλιεργούμενες εκτάσεις) σε αστική γη, την αλλαγή των φυσικών περιοχών σε αστική γη, και την αλλαγή της φυσικών περιοχών σε γεωργική γη.

Ο δεύτερος δείκτης παρακολουθεί τις αλλαγές στις κατοικημένες περιοχές για την ίδια χρονική περίοδο, από την εκτίμηση του ρυθμού μεταβολής της πυκνότητας της γης της αστική, η οποία βασίζεται σε τρεις κατηγορίες: συνεχής, γραμμική και ασυνεχής αστική γη. Δεδομένα: τρεις πολυφασματική ορθοφωτογραφίες SPOT, με 20μ χωρική ανάλυση, τρεις συνθετικές εικόνες IKONOS, με 1μ χωρική ανάλυση, τρεις αντίστοιχες DTMs με μέγεθος πλέγματος 25μ, τα καθιερωμένα όρια των ελληνικών οικισμών σε διανυσματική μορφή.