Αμπελουργικό μητρώο Κύπρου

Τίλος: Αμπελουργικό μητρώο Κύπρου

Φορέας χρηματοδότησης: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου

Εκτίμηση εσοδείας σταφυλιών με τη χρήση Τηλεπισκόπισης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Έρευνα και συλλογή δεδομένων για τη δημιουργία βάσης δεδομένων αμπελοτεμαχίων, ιδιοκτησίας και προγράμματος διαχείρισης αποτελεσμάτων. Νέες τεχνολογίες ως εργαλείο ανάδειξης της πορείας της αμπέλου και του οίνου.