Προσωπικό

Το εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του οικείου εργαστηρίου, από μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) καθώς και από συνεργάτες μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ όπως και μέλη  λοιπού επιστημονικού και  διοικητικού προσωπικού.