Προπτυχιακά μαθήματα

Μαθήματα προπτυχιακού προγράμματος σπουδών που διδάσκονται από μέλη του εργαστηρίου.

ΤΑΤΜ ΑΠΘ – οδηγός σπουδών

Εισαγωγή στη Φωτογραμμετρία

Εξάμηνο 4ο | ECTS 4 | ΘΕΩΡΙΑ 3 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ/ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3

Βασικές έννοιες. Ιστορική εξέλιξη. Αναλογική και ψηφιακή εικόνα. Αναλογικοί και ψηφιακοί δέκτες. Κεντρική προβολή. Εσωτερικός και εξωτερικός προσανατολισμός. Οπτική, Αναλυτική, Ψηφιακή Αναγωγή. Στερεοσκοπική όραση και παρατήρηση αναλογικών και ψηφιακών εικόνων. Παράλλαξη. Σχετικός και απόλυτος προσανατολισμός. Διαφορική Αναγωγή. Προγραμματισμός λήψης. Εφαρμογές της φωτογραμμετρίας.

Διδάσκουσα : Α.Κουσουλάκου, Β. Φραγκουλίδου

Aναλυτική Φωτογραμμετρία

Εξάμηνο 5ο | ECTS 4 | ΘΕΩΡΙΑ 3 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ/ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3

Συστήματα αναφοράς. Εξισώσεις συγγραμμικότητας, εξισώσεις συνεπιπεδότητας, γραμμικοποίηση. Εξωτερικός προσανατολισμός μιας φωτογραφίας. Σχετικός προσανατολισμός ζεύγους φωτογραφιών. Απόλυτος προσανατολισμός μοντέλου. Ταυτόχρονος σχετικός και απόλυτος προσανατολισμός ζεύγους φωτογραφιών. Επιπολική γεωμετρία. Αναλυτικά και ψηφιακά όργανα μετρήσεων, αναγωγές των με­τρήσεων. Εργαστηριακή και αναλυτική βαθμονόμηση. Αεροτριγωνισμοί. Μέθοδος της δέσμης. Ταυτόχρονη βαθμονόμηση. Εσωτερικές δεσμεύσεις και ελεύθερα δίκτυα. Στατιστικός έλεγχος και εκτίμηση αποτελεσμάτων συνόρθωσης. Από την αναλυτική στην ψηφιακή φωτογραμμετρία.

Διδάσκουσα : Ο.Γεωργούλα, Χ.ΓεωργιάδηςΦ.Πατώνης,

Τηλεπισκόπηση

Εξάμηνο 6ο | ECTS 5 | ΘΕΩΡΙΑ 5 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ/ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2

Φυσικές βάσεις της τηλεπισκόπησης. Πηγές και χαρακτηριστικά των τηλεπισκοπικών εικόνων. Ραδιομετρική υποβάθμιση και γεωμετρική παραμόρφωση. Αλγόριθμοι για: τη γεωμετρική αναγωγή και εγγραφή, τη ραδιομετρική, χωρική και πολυφασματική βελτίωση, τεχνικές ταξινόμησης και την εκτίμηση της ακρίβειας της ταξινόμησης, της εικόνας.

Διδάσκουσα : Μ.Τσακίρη-Στρατή, Β.ΤσιούκαςΒ. Φραγκουλίδου

Ψηφιακή Επεξεργασία Τηλεπισκοπικών Εικόνων

Εξάμηνο 7ο | ECTS 5 | ΘΕΩΡΙΑ 3 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ/ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3

Ψηφιακές τηλεπισκοπικές εικόνες. Πρακτική άσκηση με εφαρμογή ψηφιακών τηλεπισκοπικών μεθόδων σε συγκεκριμένη περιοχή. Αναγωγή τηλεπισκοπικών εικόνων υψηλής χωρικής ανάλυσης. Συνδυασμός εικόνων διαχρονικών, διαφορετικής ανάλυσης και διαφορετικών δεκτών. Ραδιομετρικές βελτιώσεις και γεωμετρικές διορθώσεις των εικόνων. Ραδιομετρικές, χωρικές και μέσω μετασχηματισμών Fourier βελτιώσεις της εικόνας. Ανάλυση των πολυφασματικών εικόνων στις κύριες συνιστώσες, αλγεβρικές πράξεις στην πολυφασματική εικόνα. Δείκτες. Μεθοδολογίες ταξινόμησης και εκτίμησης της ακρίβειας της ταξινόμησης.

Διδάσκουσα : Μ.Τσακίρη-ΣτρατήΒ.ΤσιούκαςΒ. Φραγκουλίδου

Ψηφιακή Φωτογραμμετρία

Εξάμηνο 8ο | ECTS 7 | ΘΕΩΡΙΑ 4 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ/ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3

Ψηφιακές τηλεπισκοπικές εικόνες. Πρακτική άσκηση με εφαρμογή ψηφιακών τηλεπισκοπικών μεθόδων σε συγκεκριμένη περιοχή. Αναγωγή τηλεπισκοπικών εικόνων υψηλής χωρικής ανάλυσης. Συνδυασμός εικόνων διαχρονικών, διαφορετικής ανάλυσης και διαφορετικών δεκτών. Ραδιομετρικές βελτιώσεις και γεωμετρικές διορθώσεις των εικόνων. Ραδιομετρικές, χωρικές και μέσω μετασχηματισμών Fourier βελτιώσεις της εικόνας. Ανάλυση των πολυφασματικών εικόνων στις κύριες συνιστώσες, αλγεβρικές πράξεις στην πολυφασματική εικόνα. Δείκτες. Μεθοδολογίες ταξινόμησης και εκτίμησης της ακρίβειας της ταξινόμησης.

Διδάσκοντες : Π.Πατιάς, Ο.ΓεωργούλαΒ.ΤσιούκαςΧ.Γεωργιάδης

Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους: Μεθοδολογία, Τεχνολογίες, Εφαρμογές

Εξάμηνο 8ο | ECTS 6 | ΘΕΩΡΙΑ 4 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ/ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3

Εισαγωγή, Δειγματοληψία, Μέθοδοι συλλογής δεδομένων, Μοντελοποίηση, Τεχνικές παρεμβολής, Ακρίβεια του DTM, Οπτικοποίηση, Ερμηνεία και Εφαρμογές DTM.

Διδάσκοντες : Π.Πατιάς, Ο.ΓεωργούλαΧ.ΓεωργιάδηςΦ.Πατώνης

Φωτογραμμετρικές Εφαρμογές στην Αρχιτεκτονική και Αρχαιολογία

Εξάμηνο 9ο | ECTS 6 | ΘΕΩΡΙΑ 3 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ/ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3

Φωτομηχανές επιγείων λήψεων. Προγραμματισμός επιγείων λήψεων. Αναλυτικές και Ψηφιακές μέθοδοι επεξεργασίας επιγείων λήψεων (δέσμη, DLT, φωτογραμμετρική εμπροσθοτομία, αναγωγή, ορθο). Έλεγχος αποτελεσμάτων. Τεχνικές προδιαγραφές τεκμηρίωσης. Εκπόνηση και παρουσίαση θεμάτων.

Διδάσκοντες : Π.Πατιάς, Ο.ΓεωργούλαΒ.ΤσιούκαςΦ.ΠατώνηςΧ.Γεωργιάδης

Περιβαλλοντική Τηλεπισκόπηση

Εξάμηνο 9ο | ECTS 6 | ΘΕΩΡΙΑ 3 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ/ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και η ατμόσφαιρα. Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και η φυτική κάλυψη. Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και το νερό. Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και το έδαφος. Περιβαλλοντικοί παράμετροι που μπορούν να παρατηρηθούν με τηλεπισκοπικές τεχνικές. Μεθοδολογίες εντοπισμού μεταβολών με τη χρήση διαχρονικών εικόνων. Εκπόνηση θεμάτων σε συγκεκριμένη περιοχή.

Διδάσκουσα : Μ.Τσακίρη-ΣτρατήΟ.Γεωργούλα

Εφαρμογές Πολυμέσων

Εξάμηνο 9ο | ECTS 5 | ΘΕΩΡΙΑ 3 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ/ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3

Γενικές έννοιες. Τεχνολογία. Πολυμέσα και γεωεπιστήμες. Προστιθέμενη αξία στις φωτογραμμετρικές αποδόσεις. Τα πολυμέσα στην οπτικοποίηση γεωμετρικής και θεματικής πληροφορίας από φωτογραμμετρικές μετρήσεις. Πολυμέσα και τεκμηρίωση μνημείων και συνόλων. Παραδείγματα εφαρμογών.

Διδάσκουσα : Α.ΚουσουλάκουΒ. Φραγκουλίδου

Σύγχρονα Συστήματα Χαρτογράφησης: Μη επανδρωμένα συστήματα αεροφωτογράφισης – Κινητά συστήματα χαρτογράφησης

Εξάμηνο 9ο | ECTS 6 | ΘΕΩΡΙΑ 3 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ/ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3

Εισαγωγή, Βασικά τεχνικά θέματα Φωτογραμμετρίας, Συστήματα UAV/MMS και τεχνολογία, Ταξινόμηση συστημάτων, Υπολογισμός θέσης και προσανατολισμοί αισθητήρων, Συλλογή και επεξεργασία Δεδομένων, Εφαρμογές, Σύγχρονες τεχνολογίες και τάσεις.

Διδάσκοντες : Π.Πατιάς, Β.Τσιούκας, Χ.ΓεωργιάδηςΒ. Φραγκουλίδου