Διδακτορικές Διατριβές

2017

 • Καταγής Θωμάς, 2017, Χαρτογράφηση και παρακολούθηση καμένων εκτάσεων με τη χρήση χρονοσειρών δορυφορικών εικόνων, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ, Μέλη της επιτροπής:Τσακίρη-Στρατή Μαρία, Πατιάς Πέτρος

2016

 • Σιάχαλου Σοφία, 2016, Επεξεργασία και ανάλυση δορυφορικών χρονοσειρών εικόνων για την ταξινόμηση χρήσεων/καλύψεων γης και εντοπισμό διαχρονικών μεταβολών, Διδακτορική Διατριβή, ΤΑΤΜ ΠΣ ΚΦΧ, Υπεύθυνος καθηγητής: Τσακίρη-Στρατή Μαρία

2015

 • Στουρνάρα Παναγιώτα, 2015, Ανάπτυξη αυτοματοποιημένων μεθόδων Τηλεπισκόπησης για την εκτίμηση ξυλώδους όγκου δασικών οικοσυστημάτων, Διδακτορική Διατριβή, ΤΑΤΜ ΠΣ ΚΦΧ, Υπεύθυνος καθηγητής: Πατιάς Πέτρος

2013

 • Καραβίδας Κωνσταντίνος, 2013, Η συμβολή της τρισδιάστατης ψηφιακής κάμερας στη μελέτη του συνδρόμου της Frey και της ασυμμετρίας του προσώπου στη χειρουργική καλοήθων όγκων της παρωτίδας, Διδακτορική Διατριβή, Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ, Μέλος της επιτροπής: Πατιάς Πέτρος
 • Σταμνάς Αναστάσιος, 2013, Διαχρονική μελέτη των γεωμετρικών και γεωγραφικών χαρακτηριστικών των προσφυγικών οικισμών του νομού Θεσσαλονίκης με τη χρήση φωτογραμμετρικών και χαρτογραφικών μεθόδων και στόχο τη χωρική τους τεκμηρίωση και ταξινόμηση, Διδακτορική Διατριβή, ΤΑΤΜ ΠΣ ΚΦΧ, Υπεύθυνος καθηγητής: Γεωργούλα Όλγα
 • Στάμου Κατερίνα, 2013, Αειφορία και Τηλεπισκόπηση: Διερεύνηση, ανάλυση και πειραματική εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών απεικόνισης, για τον προσδιορισμό του βιοκλιματικού αποτυπώματος ενός αστικού ιστού , Διδακτορική Διατριβή, ΤΑΤΜ ΠΣ ΚΦΧ, Υπεύθυνος καθηγητής: Πατιάς Πέτρος
 • Πολυχρονάκη Αναστασία, 2013, Ανάπτυξη μεθόδων για την αποτίμηση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων των πυρκαγιών σε φυσικά οικοσυστήματα με τη χρήση της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Δασολογίας Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ, Μέλος της επιτροπής: Πατιάς Πέτρος

2012

 • Πατώνης Φώτης, 2012, Συνδυασμός των τεχνολογιών χαμηλού κόστους Αδρανειακών Μονάδων Μέτρησης και του Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης σε Εφαρμογές Φωτογραμμετρίας, Διδακτορική Διατριβή, ΤΑΤΜ ΠΣ ΚΦΧ, Υπεύθυνος καθηγητής: Πατιάς Πέτρος
 • Πρόκος Αντώνης, 2012, Δημιουργία φωτογραμμετρικού σαρωτή Laser με χρήση πρόσθετων γεωμετρικών δεσμεύσεων, Διδακτορική Διατριβή, Ε.Μ.Π. ΑΤΜ, Μέλος της επιτροπής: Πατιάς Πέτρος

2011

 • Devanjan Bhattacharya, 2011, Develoment of a GEO-Hazard warning communication system, Διδακτορική Διατριβή, Indian Institute of Technology Roorkee, Civil Engineering Dept., Μέλος της επιτροπής: Πατιάς Πέτρος
 • Δοξάνη Γεωργία, 2011, Μοντέλα ανάλυσης τηλεπισκοπικών δεδομένων για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση μεταβολών σε αστικές περιοχές, Διδακτορική Διατριβή, Υπεύθυνος καθηγητής: Τσακίρη-Στρατή Μαρία

2010

 • Καλησπεράκης Ηλίας, 2010, Επιπολική γεωμετρία στον προβολικό και τον ευκλείδιο χώρο, Διδακτορική Διατριβή, Ε.Μ.Π. ΑΤΜ, Μέλος της επιτροπής: Πατιάς Πέτρος

2009

 • Τσιπίδης Σπύρος, 2009, Γεω-οπτικοποίηση Χωροχρονικών Αρχαιολογικών Δεδομένων, Διδακτορική Διατριβή, ΤΑΤΜ ΠΣ Κ.Φ.Χ., Υπεύθυνος καθηγητής: Πατιάς Πέτρος
 • Φωτάκης Δημήτρης, 2009, Χωρικός Σχεδιασμός για λήψη αποφάσεων. Συνδυασμένη διαχείριση χρήσεων γης και υδατικών πόρων με εξελικτικές μεθόδους, Διδακτορική Διατριβή, ΤΑΤΜ ΠΣ Κ.Φ.Χ, Μέλος της επιτροπής: Πατιάς Πέτρος
 • Martin Sauerbier, 2009, GIS-based management and analysis of the geoglyphs in the Palpa region, Διδακτορική Διατριβή, ETH-Swiss Federal Institute of Technology Technical Studies-Zurich, Μέλος της επιτροπής: Πατιάς Πέτρος
 • Agugiaro Giorgio, 2009, Advanced methodologies for acquisition, integration, analysis management, visualisation and distribution of data in the framework of archaelogical and architectonical heritage, Διδακτορική Διατριβή, UDPadova, Dept.Architecture, Μέλος της επιτροπής: Πατιάς Πέτρος
 • Henri Eisenbeiss, 2009, UAV photogrammetry, Διδακτορική Διατριβή, ETH-Swiss Federal Institute of Technology Technical Studies-Zurich, Μέλος της επιτροπής: Πατιάς Πέτρος

2008

 • Συλαίου Στέλλα, 2008, Παρουσίαση και ανάδειξη κινητών έργων πολιτισμού με τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφορικής, Διδακτορική Διατριβή, ΔΠΜΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, Υπέυθυνος Καθηγητής: Πατιάς Πέτρος

2007

 • Γραμματικόπουλος Λάζαρος, 2007, Γεωμετρική πληροφορία από μεμονωμένες εικόνες στη φωτογραμμετρία και στην όραση υπολογιστών, Διδακτορική Διατριβή, Ε.Μ.Π. ΑΤΜ, Μέλος της επιτροπής: Πατιάς Πέτρος
 • Μιλτιάδης Δανιήλ, 2007, Τεχνολογίες Ψηφιοποίησης γραφημάτων ιδιαίτερης ιστορικής , καλλιτεχνικής και επιστημονικής αξίας, Διδακτορική Διατριβή, Δ.Π.Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, Υπεύθυνος καθηγητής: Τσιούκας Βασίλειος

2006

 • Σκαρλάτος Δημήτριος, 2006, Διευκρίνιση της αυτόματης επιλογής παραθύρου ελαχιστοτετραγωνικής συνταύτισης και του ελέγχου ψηφιακών μοντέλων χωρίς δεδομένα αναφοράς, Διδακτορική Διατριβή, Ε.Μ.Π. ΑΤΜ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΕΡΓ.ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ, Μέλος της επιτροπής: Πατιάς Πέτρος
 • Καϊμάρης Δημήτρης, 2006, Φωτογραμμετρική επεξεργασία ψηφιακών εικόνων στην υπηρεσία της αρχαιολογικής έρευνας : εντοπισμός της Εγνατίας Οδού από την Αμφίπολη εως τους Φιλίππους, Διδακτορική Διατριβή, ΔΠΜΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, Υπεύθυνος καθηγητής: Γεωργούλα Όλγα
 • Remondino Fabio, 2006, Image-Based Modeling for Object and Human Reconstruction, Διδακτορική Διατριβή, ETH-Swiss Federal Institute of Technology Technical Studies-Zurich, Μέλος της επιτροπής: Πατιάς Πέτρος
 • Piras Marco, 2006, Monitoring of deformations in real time using GPS measurements:data analysis and calculus procedures, Διδακτορική Διατριβή, Politecnico di Milano Scuola Interpolitecnica di Dottorato-Geodesy and Geomatics, Μέλος της επιτροπής: Πατιάς Πέτρος

2002

 • Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 2002, Χρήση Μεθόδων και Δεδομένων Τηλεανίχνευσης και Ανάπτυξη Ειδικών Ψηφιακών Τεχνικών Επεξεργασίας Εικόνας για τη Γεωμορφολογική και Γεωγραφική Μελέτη της Υδρογραφικής Λεκάνης του Αλφειού, Διδακτορική Διατριβή, Ε.Μ.Π. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ -ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, Μέλος της επιτροπής: Πατιάς Πέτρος
 • Σεχίδης Λάζαρος, 2002, Ανάπτυξη Φωτογραμμετρικών τεχνικών για την αυτόματη παρακολούθηση της κίνησης των αντικειμένων, Διδακτορική Διατριβή, ΤΑΤΜ ΠΣ Κ.Φ.Χ., Υπεύθυνος καθηγητής: Πατιάς Πέτρος

2001

 • Στυλιανίδης Ευστράτιος, 2001, Ψηφιακή φωτογραμμετρία και Νεές τεχνολογίες στην αποτύπωση και τεκμηρίωση ιστορικών μνημείων και συνόλων, Διδακτορική Διατριβή, ΤΑΤΜ ΠΣ Κ.Φ.Χ., Υπεύθυνος καθηγητής: Πατιάς Πέτρος

2000

 • Τσιούκας Βασίλειος, 2000, Αυτοματοποιημένες και ημι-αυτοματοποιημένες μέθοδοι ψηφιακής φωτογραμμετρίας. Εφαρμογές σε επίγειες, εναέριες και δορυφορικές λήψεις, Διδακτορική Διατριβή, ΤΑΤΜ ΠΣ Κ.Φ.Χ., Υπεύθυνος καθηγητής: Πατιάς Πέτρος

1999

 • Γαζής Δημήτριος, 1999, Εκτίμηση παραμέτρων του παράκτιου οικοσυστήματος (συγκέντρωση χλωροφύλλης -α, διαφάνεια του νερού, θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας ) της ανατολικής Λέσβου από δορυφορικές εικόνες LANDSAT TM, Διδακτορική Διατριβή, Π.ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Υπεύθυνος καθηγητής: Πατιάς Πέτρος